Zeer Zorg Wekkende stoffen uitfaseren

Zeer Zorg Wekkende stoffen uitfaseren

Stoffen met Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht) eigenschappen worden CMR stoffen genoemd. SZW publiceert jaarlijks een lijst van CMR stoffen. Je kunt bijdragen om deze stoffen uit te faseren door actief alternatieven uit te vragen en om leveranciers nieuwe oplossingen te laten testen in de praktijk.

Voor Nederland zijn hierbij de volgende kaders leidend: (i) de REACH Verordening voor het door de industrie aantoonbaar veilig gebruik voor mens en milieu van chemicali├źn en (ii) de EU-GHS Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Op basis van deze informatie zijn er zes criteria geformuleerd voor de selectie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze criteria zijn vergelijkbaar met die in REACH artikel 57 a t/m f: de criteria voor stoffen die in REACH bijlage XIV kunnen worden opgenomen, de zogenaamde Substances of Very High Concern (SVHC)

Het RIVM heeft als hulpmiddel alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit het zoeksysteem bij elkaar gezet op bovenstaande website.

Specificeer de Zeer Zorgwekkende stoffen die vermeden zijn

gram

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan