SDG 12

Vermeden primair materiaal

Vermeden primair materiaal

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben bereikt. In 2030 willen overheden de helft minder primaire grondstoffen inkopen voor infrawerken zelfs 100%.

Primaire grondstoffen zijn niet hernieuwbare grondstoffen die nog niet eerder gebruikt zijn. Onderzoek laat zien dat het halveringsdoel niet volledig kan worden behaald met het gebruik van meer secundiar materiaal. Er zijn acties nodig zoals effecienter materiaal gebruik, levensduurverlenging van bestaande producten of onderdelen en gebruik van hernieuwbare materialen. Hernieuwbare materialen zijn materialen die zijn geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen uit een bron die wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of natuurlijk gereinigd op een menselijke tijdschaal (100 jaar). Een hernieuwbare grondstof kan oneindig blijven bestaan met goed rentmeesterschap. Voorbeelden hiervan zijn: bomen, zeewier, gras, water, zand, grind en klei. Op nummer 1 van de circulaire ladder staat het afzien van producten of intensiever gebruik door ze te delen met andere gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn: deelfiets, kantoorruimte delen, duurzame energie.

Per product geef je het totaal gewicht aan in kg. Indien er voor het product primaire materialen vermeden zijn kun je dit invullen door het aantal kg en de relevante R strategie te selecteren. De vermeden kg en het % wordt daarna automatisch berekend.

Toelichting R ladder:
R0a Gebruik van hernieuwbaar materiaal
R0b Hergebruik van hernieuwbaar materiaal
R1 Niet gekochte producten of nieuwe producten met een dubbelfunctie bijvoorbeeld een verkeerstelpunt installatie in een lantarenpaal plaatsen
R2 Minder materiaal door slimmer ontwerp. Geef een inschatting en vul bij toelichting in waarop deze gebaseerd is
R3 Direct hergebruik van materialen
R4 Levensduurverlenging van bestaande materialen door deze te repareren of te vervangen met onderdelen van andere apparaten die nog werken
R5 Gebruik van gerecycled materiaal, dat is een grondstof die vrijkomt bij afdanking en een fysieke of chemische bewerking heeft ondergaan

We hebben ook effectmetingen voor andere SDG zoals klimaatactie (SDG13) en gezondheid (SDG3). Deze zijn te vinden op op onze website hierbij de link https://mvidatabase.nl/impactmeting/.

Naam
Naam
voornaam
tussenvoegsel
achternaam
kg

Specificeer de vermeden primaire materialen

kg
kg
%
Zijn er lokale materialen gebruikt (geproduceerd of vrijgekomen binnen 150 km)
kg
Is het materiaal ontworpen voor een tweede leven?
kg
Is het product verpakt?
kg

Specificeer de vermeden primaire verpakkingsmaterialen

Als er geen verpakkingsmateriaal wordt gebruikt en dit is wel gangbaar kies dan voor R2.
kg
kg
%

Maximum file size: 2MB

Concept opslaan